Algemene Voorwaarden

Michelle Alders is gevestigd op de 2e Industriestraat 19b te Noord-Scharwoude en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 64307514.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Michelle Alders en haar opdrachtgevers. Michelle Alders accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Michelle Alders.

2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door Michelle Alders gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden, buiten Noord-Scharwoude (1723 LG), zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Michelle Alders gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming boeking

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch of per e-mail een aanbod van Michelle Alders aanvaardt.

3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Michelle Alders alvorens een boeking te doen.

3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Betaling

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Michelle Alders moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Michelle Alders te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2 Bij bruidsopdrachten zal Michelle Alders zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Michelle Alders niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Michelle Alders gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot de 182e dag (26 weken) voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering vanaf de 182e dag tot 60 dagen voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
  2. b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
  3. c) Bij annulering vanaf de 30e dag tot 48 uur voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
  4. d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1 Michelle Alders zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Michelle Alders is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Michelle Alders is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Michelle Alders te worden ingediend.

7.4 Michelle Alders sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Michelle Alders en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Michelle Alders kunnen worden toegerekend.

7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Michelle Alders is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Michelle Alders, te weten www.michellealders.nl/algemene-voorwaarden.

8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 07-11-2016.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Michelle Alders bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Michelle Alders en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.